การคาดประมาณผลกระทบทางสุขภาพจากมาตรการขึ้นภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลในประเทศไทย

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ 2565 ผศ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล และในฐานะหัวหน้าโครงการฯ พร้อมด้วยคณะนักวิจัย ได้จัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการ “การคาดประมาณผลกระทบทางสุขภาพจากมาตรการขึ้นภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลในประเทศไทย” ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อนำเสนอผลการศึกษางานวิจัยเบื้องต้น รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศจาก Griffith University ประเทศ Australia 2 ท่าน ได้แก่ ที่ปรึกษาโครงการฯ Professor Lennert Veerman และนักวิจัย Dr. Leopold Aminde เข้าร่วมนำเสนอผลการศึกษาดังกล่าวด้วย ณ ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ