การขับเคลื่อนงานคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดที่มีศักยภาพ

นางสาวกมลชนก ขำสุวรรณ นักวิจัยของสถาบันฯ และที่ปรึกษาโครงการวิจัย "การขับเคลื่อนงานคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดที่มีศักยภาพ” พร้อมคณะ จัดงานประชุมการวิพากย์งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนงานคลังปัญญาผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ”  โดยมี รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงานและต้อนรับคณะจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมร่วมชมผลงานจากคลังปัญญาผู้สูงอายุแต่ละจังหวัดทั่วทุกภูมิภาค ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ