การขยายผลต้นแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน “โรงเรียนฉลาดเล่น”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา หัวหน้าโครงการ การขยายผลต้นแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน “โรงเรียนฉลาดเล่น” ภายใต้การสนับสนุน ทุนอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคม ประจำปีงบประมาณ 2563 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมวิจัย 4 คน ได้แก่ นายปัญญา ชูเลิศ นางสาวนันทวัน ป้อมค่าย นางสาวชุติมา อยู่สมบูรณ์ และนางสมปรารถนา นามขาน เข้านำเสนอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ รอบ 6 เดือน และหารือด้านการจัดทำความร่วมมือ (MOU) ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และรองศาสตราจารย์ ดร.โธมัส กวาดามูซ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ณ ห้องประชุม OSM1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา