กำหนดการ

ประชากรและสังคม 2565

กำหนดการ

วัน-เวลา กิจกรรม
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น. กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
  พิธีเปิดการประชุม
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
09.15 – 10.30 น. เวทีเสวนา:   “จุดเน้นการวิจัยด้านประชากรและสังคมหลังโควิด-19
 • ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค  รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน. ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เชิงพื้นที่ และลดความเหลื่อมล้ำ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์

10.40 – 11.20 น.

นำเสนอผลงานวิจัย:
“ผลกระทบจากโควิด-19 ต่อการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคมไทย”

 1. ศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
 2. รศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร
 3. Lect. Dr.Dyah Anantalia Widyastari
 4. ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ (ดำเนินรายการ)
11.20 – 12.00 น.

นำเสนอผลงานวิจัย:
มิติ “เพศ”: มุมมองจากงานวิจัยในช่วงสถานการณ์โควิด-19

 1. ผศ.ดร.ดุสิต พึ่งสำราญ (ดำเนินรายการ)
 2. ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ดาราวุฒิมาปกรณ์
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.50 น.

นำเสนอผลงานวิจัย:
“ความเป็นธรรมกับสังคมสูงวัยไทยในยุคโควิด-19”

 1. รศ.ดร.นพ.ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์
 2. รศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน (ดำเนินรายการ)
 3. อ.ดร.ณปภัช สัจนวกุล (ดำเนินรายการ)
 4. รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์
 5. Lect. Dr.Truc Ngoc Hoang Dang
13.50 – 14.30 น.

นำเสนอผลงานวิจัย:
“นโยบายการทดแทนประชากร: การบริหารจัดการด้านการย้ายถิ่น การให้ถิ่นที่อยู่ถาวรและการแปลงสัญชาติไทย”

 1. ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์
 2. รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์
 3. รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง
 4. รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์
 5. ผศ.ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์ (ดำเนินรายการ)
14.40 – 15.30 น.

นำเสนอผลงานวิจัย:
“กิน อยู่ ขยับร่างกาย: ชีวิตวิถีใหม่ในยุคโควิด-19”

 1. อ.ดร.บุรเทพ โชคธนานุกูล
 2. ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา
 3. คุณณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ์
 4. อ.ดร.สรัญญา สุจริตพงศ์ (ดำเนินรายการ)
15.30 – 16.10 น.

อภิปรายซักถาม
15.00 – 15.45 น.

นำเสนอผลงานวิจัย:
“การปรับตัวในระเบียบวิธีวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในยุคโควิด-19”

 1. รศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา
 2. คุณดนุสรณ์ โพธารินทร์
 3. Lect. Dr.Truc Ngoc Hoang Dang
 4. ผศ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ (ดำเนินรายการ)
16.10 – 16.30 น. สรุปและปิดการประชุม

Brochure

พิธีกร

ดวงวิไล ไทยแท้

วราวรรณ ฐาปนธรรมชัย