เกี่ยวกับงานประชุม

โควิด-19: การฟื้นตัวและโอกาสของประชากรและสังคม

หลักการและเหตุผล

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ยึดมั่นปณิธาน “คุณภาพ คุณธรรม นำสถาบันฯ” สถาบันฯ ได้มีการวางรากฐานในด้านต่าง ๆ ไว้อย่างมั่นคงในแต่ละยุคสมัย และมีการสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากร สังคมและเศรษฐกิจ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ สถาบันฯ ดำเนินบทบาทสำคัญทางวิชาการให้กับสังคมไทย ด้วยการพัฒนาสร้างเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในลักษณะสหวิทยาการด้านประชากรและสังคม อีกทั้งนำเสนอความรู้และข้อค้นพบสำคัญ ๆ จากการศึกษาวิเคราะห์วิจัยต่อสังคมไทยและนานาชาติไปเผยแพร่ทั้งในแวดวงวิชาการ ผู้กำหนดนโยบาย สื่อมวลชน และสาธารณชนทั่วไป เพื่อเป็นข้อเสนอแนะเชิงรุก และตอบสนองอย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ วัฒนธรรม และการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศ และในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก สถาบันฯ มุ่งเป้าให้เกิดความเข้มแข็ง ทั้งในแง่องค์ความรู้และผลลัพธ์ของการสร้างความเปลี่ยนแปลง ที่ทำให้บุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศชาติอยู่ดีมีสุขเพิ่มมากขึ้น

สถาบันฯ เล็งเห็นความสำคัญของการถ่ายทอดข้อค้นพบและบทวิเคราะห์ต่าง ๆ ด้านประชากรและสังคม จึงได้ริเริ่มจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “ประชากรและสังคม” ขึ้นทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้เกิดเป็นเวทีที่นักวิชาการด้านประชากรและสังคมสามารถคืนความรู้สู่สังคมได้ โดยในทุกปีมีการเลือกสรรประเด็น (Theme) การประชุมที่แตกต่างกันไป แต่สอดคล้องและทันกับสถานการณ์ของสังคมในขณะนั้น 

สำหรับการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “ประชากรและสังคม 2565” ปี 2565 นี้ สถาบันฯ ภายใต้ชื่อ
“โควิด-19: การฟื้นตัวและโอกาสของประชากรและสังคม”
“COVID-19: Resilience & Opportunity of Population and Society”

โดยแบ่งประเด็นในการนำเสนอผลงานวิชาการของสถาบันฯ ออกเป็น 6 ประเด็น ตามกลุ่มงานวิจัย (research clusters) ของสถาบันฯ คือ

  1. สังคมไทยกับการเปลี่ยนแปลงประชากรและครอบครัว
  2. ภาวะสูงวัยของประชากร
  3. เพศวิถี เพศภาวะ อนามัยเจริญพันธ์ และเอชไอวีเอดส์
  4. ประชากร สิ่งแวดล้อม และ สุขภาพ
  5. การย้ายถิ่น ความเป็นเมือง และแรงงาน
  6. ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยติดตามและประเมินผล

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ มุมมองทางวิชาการและข้อค้นพบสำคัญจากงานวิจัยของสถาบันฯ สู่สาธารณะ ในประเด็นด้านประชากรและสังคมมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคตจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  2. เพื่อเป็นเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของบุคลากรสถาบันฯ กับเครือข่ายทางวิชาการ หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า รวมถึง บุคคลทั่วไปที่สนใจ ภายใต้หัวเรื่องการประชุม “การฟื้นตัวและโอกาสทางประชากรและสังคม”

 

ผู้เข้าประชุม

ผู้กำหนดนโยบาย เครือข่ายทางวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป