งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15
ประชากรและสังคม 2562

"ครอบครัวไทย...สะท้อนอะไรในสังคม"
The Reflection of Thai Families to Society

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562  เวลา 08.30-16.00น.

 ณ ห้องราชเทวีแกรนด์ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ

 

about

เกี่ยวกับงานประชุม

เป็นเวลานานเกือบ 5 ทศวรรษ ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ยืนหยัดทำบทบาทสำคัญทางวิชาการให้กับสังคมไทย  กล่าวคือการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในลักษณะสหวิทยาการด้านประชากรและสังคม  อีกทั้งนำเสนอความรู้และข้อค้นพบสำคัญๆ ...

about

กำหนดการ

ปาฐกถานำ
เรื่อง

ครอบครัวคือจุดคานงัดของสังคมไทย
     โดย    ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์

                   

ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

about

ลงทะเบียน

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์

about

เอกสาร

โปสเตอร์ แผ่นพับ และบทความวิชาการ