Children’s, elder caretakers’ well-being, and parental migration in the context of the three southernmost provinces

Children’s, elder caretakers’ well-being, and parental migration in the context of the three southernmost provinces

Project Period: October 2020 – September 2021
Project Status: กำลังดำเนินการ
Principal Investigator: Aree Jampaklay
Project Consultant: Aphichat Chamratrithirong

Researcher: Patama Vapattanawong, Kanchana Tangchonlatip


วัตถุประสงค์:

เพื่อตรวจสอบผลกระทบระยะยาวของการจัดการของครัวเรือนย้ายถิ่นที่ผู้สูงวัยมีบิบาทในการดูแลหลานที่อยู่ในวัยเด็ก และเยาวชน ทั้งความอยู่ดีมีสุขของเด็กและของผู้สูงวัย โดยต่อยอดจากการสำรวจที่ผ่านมา 2 รอบ ในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สิ่งที่ได้จากโครงการนี้จะเป็นความรู้ใหม่เรื่องผลกระทบระยะยาวของการย้ายถิ่นของพ่อแม่ที่มีต่อลูกและผู้สูงวัยในถิ่นต้นทางที่ยังไม่มีการศึกษามาก่อน โดยเฉพาะในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ และความรู้จากการวิจัยนี้จะถูกนำไปต่อยอดเพื่อค้นรูปแบบที่เหมาะสมและเป็นไปได้ในการปรับตัวและการจัดการของครอบครัวที่พ่อแม่จำเป็นต้องไปทำงานที่อื่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรวัยเด็ก กลุ่มวัยที่ประเทศชาติต้องฝากอนาคตไว้ให้ พร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยที่นับจะเป็นส่วนสำคัญ และมีคุณค่ามากขึ้นในการขับเคลื่อนสังคมไทย