Application Software Worthiness Analysis for the Missions of Institute for Population and Social Research, Mahidol University

Application Software Worthiness Analysis for the Missions of Institute for Population and Social Research, Mahidol University

Principal Investigator: Keattiniyom Khuntee
Researcher: Charamporn Holumyong

Project Period: May 2020 – April 2021

Ojectives

  1. เพื่อศึกษาต้นทุนของการจัดซื้อซอฟต์แวร์ประยุกต์
  2. เพื่อศึกษาความคุ้มค่าของการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่อพันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัยการบริการวิชาการและการบริหาร ของสถาบันวิจัยประชากรสังคม

Output

  1. ช่วยให้ทราบถึงต้นทุนที่เกิดขึ้น จริงจากการจัดซื้อจัดหาซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software) มาเพื่อใช้งาน
  2. เป็นแนวทางในการพัฒนาเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดหาซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่สามารถคาดประมาณต้นทุน และความคุ้มค่าต่อการใช้งานได้ทุกพันธกิจ
  3. ช่วยให้ทราบถึงความต้องการซอฟต์แวร์ประยุกต์ เพื่อเตรียมการจัดซื้อจัดหาซอฟต์แวร์ ไว้บริการให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันฯ
  4. ผลการวิเคราะห์จะช่วยให้การจัดซื้อจัดหาซอฟต์แวร์ตรงความต้องการของผู้ใช้ เพิ่มความคุ้มค่าในการใช้
  5. เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงของบุคลากรและนักศึกษาของสถาบันฯ ทั้งในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน