วิเคราะห์ความคุ้ม ค่าของการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่อพันธกิจ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

วิเคราะห์ความคุ้ม ค่าของการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่อพันธกิจ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวหน้าโครงการ: เกียรตินิยม ขันตี
นักวิจัย: จรัมพร โห้ลำยอง

ระยะเวลาดำเนินการ: พฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อศึกษาต้นทุนของการจัดซื้อซอฟต์แวร์ประยุกต์
  2. เพื่อศึกษาความคุ้มค่าของการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่อพันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัยการบริการวิชาการและการบริหาร ของสถาบันวิจัยประชากรสังคม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ช่วยให้ทราบถึงต้นทุนที่เกิดขึ้น จริงจากการจัดซื้อจัดหาซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software) มาเพื่อใช้งาน
  2. เป็นแนวทางในการพัฒนาเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดหาซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่สามารถคาดประมาณต้นทุน และความคุ้มค่าต่อการใช้งานได้ทุกพันธกิจ
  3. ช่วยให้ทราบถึงความต้องการซอฟต์แวร์ประยุกต์ เพื่อเตรียมการจัดซื้อจัดหาซอฟต์แวร์ ไว้บริการให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันฯ
  4. ผลการวิเคราะห์จะช่วยให้การจัดซื้อจัดหาซอฟต์แวร์ตรงความต้องการของผู้ใช้ เพิ่มความคุ้มค่าในการใช้
  5. เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงของบุคลากรและนักศึกษาของสถาบันฯ ทั้งในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน