ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรุนแรงทางกายต่อเด็กอย่างต่อเนื่อง

ชวนติดตามย้อนหลัง ׀ Session 2: ครอบครัว และการเลี้ยงดู: ความสัมพันธ์ในบ้านที่ส่งผลชั่วชีวิต

ร่วมพูดคุยในประเด็น “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรุนแรงทางกายต่อเด็กอย่างต่อเนื่อง “

โดย รศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์  | อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ภายใต้งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 “ประชากรและสังคม 2566” | หลากมิติ ในหนึ่งชั่วชีวิต
เว็บไซต์ https://ipsr.mahidol.ac.th/annual-conference-17th/

YouTube: https://youtu.be/ebOZyRBI6S4