เส้นทางชีวิตครอบครัวที่พลาด กับการเลี้ยงดูบุตรหลาน

ชวนติดตามย้อนหลัง ׀ Session 2: ครอบครัว และการเลี้ยงดู: ความสัมพันธ์ในบ้านที่ส่งผลชั่วชีวิต

ร่วมพูดคุยในประเด็น “เส้นทางชีวิตครอบครัวที่พลาด กับการเลี้ยงดูบุตรหลาน”
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ׀ ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ภายใต้งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 “ประชากรและสังคม 2566” | หลากมิติ ในหนึ่งชั่วชีวิต
เว็บไซต์ https://ipsr.mahidol.ac.th/annual-conference-17th/

YouTube: https://youtu.be/yMl_Z0qWcxg