‘ม.มหิดล’ ชี้อิทธิพลเมือง-การใช้ชีวิต ส่งผลคนไทยกินผัก-ผลไม้เพิ่มขึ้น

ประชากรไทยกินผักและผลไม้รวมกันเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากวันละ 336.94 กรัมต่อวันในปี 2561 เป็น 392.21 กรัมต่อวัน ในปี 2562 แต่ยังไม่ถึงปริมาณที่แนะนำ (อย่างน้อย 400 กรัม/วัน ตามคำแนะขององค์การอนามัยโลก โดยพบประชากรไทยไม่ถึงร้อยละ 40 ที่กินผักและผลไม้เพียงพอตามคำแนะนำ แม้ว่าแนวโน้มการกินเพียงพอจะเพิ่มขึ้นก็ตาม (จากร้อยละ 34.5 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 38.7 ในปี 2562) โดยผู้ที่อยู่ชนบทกินผักและผลไม้เพียงพอมากกว่าผู้ที่อยู่เขตเมือง (ร้อยละ 40.3 และ 36.8 ตามลำดับ) การส่งเสริมให้ประชากรในแต่ละกลุ่มได้กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างเพียงพอและเหมาะสมตลอดช่วงวัย มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชากรในระยะยาว ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคปอดเรื้อรัง และเพิ่มผลิตภาพการทำงานในระยะยาว – – รศ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
..
ติดตามอ่านต่อได้ที่ เว็บไซต์ข่าวสยามรัฐ: https://siamrath.co.th/n/460873
เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566
..
เว็บไซต์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 “ประชากรและสังคม 2566”
https://ipsr.mahidol.ac.th/annual-conference-17th/