To Make Merit Birth Month

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม: เจ้าภาพ “ทำบุญเดือนเกิด” เดือนพฤศจิกายน โดยมี นางสาวสุภรต์ จรัสสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานกล่าวอวยพรแก่ผู้ที่เกิดในเดือนนี้ และเข้าร่วมตักบาตร ถวายปัจจัย ฟังบรรยายธรรม พร้อมด้วยนางสาวพลอยชมพู สุคัสถิตย์ เลขานุการสถาบันฯ และบุคลากร จัดโดย วิทยาลัยศาสนศึกษา ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา