Women Prison Reform Propositions : Reality and Imagination

Women Prison Reform Propositions : Reality and Imagination

(ร่าง) กำหนดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเรื่อง

ข้อเสนอการปฏิรูปเรือนจำผู้ต้องขังหญิง: ความจริงกับจินตนาการ

จัดโดย สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

ณ ห้องแคทรียา 1  โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดี กรุงเทพมหานคร 02 558-7888
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 8.30 – 13.30 น.
พิธีกรตลอดงาน: วิจิตร ว่องวารีทิพย์

08:30 น.- 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 น.- 09:05 น. กล่าวรายงานที่มาของการจัดการประชุม
โดย  ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรเฉพาะกลุ่ม สสส.
09.05 น. – 09.20 น. กล่าวเปิดงานความสำคัญของการปฏิรูปเรือนจำ
โดย  นายชาญเชาวน์ไชยานุกิจ
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
09.20 น. – 09.25 น. นำเสนอวิดิทัศน์เรื่อง “ผู้ต้องขัง ผู้คุม ชุมชน…”
09.30 น. – 10.00 น. ปาฐกถานำ “การปฏิรูปเรือนจำผู้ต้องขังหญิง: จากจินตนาการสู่การปฏิบัติจริง”
โดย  นายวิทยา สุริยะวงค์
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
10.00 น. – 10.10 น. การแสดงโยคะชุดพิเศษ โดย อดีตผู้ต้องขังหญิง
สอนและกำกับการแสดง โดย ผศ. ธีรวัลย์ วรรธโนทัย
10.10 น.– 12.30 น.    ข้อเสนอจากคณะนักวิจัย: ดำเนินรายการโดย รศ. ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล
10.10 น.– 10.40 น. ภาคความจริง
(1) จับตาสถานการณ์เรือนจำผู้ต้องขังหญิง
โดย  น.ส. กุลภา วจนสาระ
(2) ข้อเสนอการปฏิรูปเรือนจำผู้ต้องขังหญิง
โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล
10.40 น.– 11.35 น. ภาคพลังอำนาจแห่งจินตนาการ
(1) ปฏิรูปเรือนจำด้วยการสร้างชุมชนแห่งความห่วงใย
โดย รศ.ดร.นภาภรณ์ หะวานนท์
(2) การเชื่อมพลังชุมชนภายในและภายนอกเรือนจำ
โดย ผศ.โสภา อ่อนโอภาส
(3) นวัตกรรมการสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อปฏิรูปภายนอก
โดย น.ส.อวยพร สุธนธัญญากร
11.35 น.– 12.20 น. ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
12.20 น.– 12.30 น. สรุป ปิดการประชุม
12.30 น.– 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

(เสิร์ฟอาหารว่างระหว่างการประชุมประมาณเวลา 10.10 น.)

March 23, 2015