Use of Polling Application for Data Survey

Use of Polling Application for Data Survey

[Present in Thai]

ABSTRACT

โครงการนี้เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนในรูปแบบของโพล ซึ่งข้อดีคือ ดาวน์โหลดฟรีและมีความรวดเร็วในการรวบรวมข้อมูล นอกจากนั้นยังสามารถขยายกลุ่มผู้ใช้งาน (ผู้ตอบโพล) ได้อย่างไม่จำกัด

ปัจจุบันโครงการอยู่ในระหว่างการพัฒนาสู่เวอร์ชั่นที่ 2 (เป็นการปรับปรุงจากเวอร์ชั่นแรกที่ใช้ชื่อว่า OnePoll Thailand)

ซึ่งนอกจากการปรับปรุงในแง่ฟังก์ชั่นการใช้งานของแอพพลิเคชั่นใหม่แล้ว ยังเพิ่มส่วนที่ให้สถาบันการศึกษาต่างๆสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการนี้ได้ในเรื่องการตั้งคำถามโพล เนื่องจากเราเห็นว่าหากมีหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาร่วมดำเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันอุดมศึกษาเอง และที่สำคัญจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมยิ่งขึ้น

Moderator: ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา

January 13, 2016 Time: 12:30 – 13:30 hrs. Room Srabua 109