Routine to Research

Abstract
 
การเสวนาในครั้งนี้นำเสนอเกี่ยวกับประสบการณ์และมุมมองการทำวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research หรือ R2R) ซึ่งเป็นการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย เพื่อทำให้งานประจำมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้จริงได้ รวมทั้งเป็นการสร้างความท้าทายใหม่ๆ ในการทำงานประจำให้ไม่น่าเบื่อ นอกจากนี้ผู้ที่ทำ R2R ยังได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพมากขึ้นอีกด้วย โดยประเด็นสำคัญในการเสวนาครั้งนี้มี 3 ประเด็นคือ ประเด็นแรก ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะและประเภทผลงานที่สามารถใช้ในการยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเด็นที่สองคือประสบการณ์และมุมมองในการทำ R2R ของผู้นำเสนอ เช่น วิธีการเลือกประเด็นในการทำ R2R วิธีการดำเนินการ ตัวอย่างผลงาน และความท้าทายในการทำ R2R ประเด็นสุดท้ายคือรูปแบบการสนับสนุนการทำ R2R ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้แก่ การแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนและกลั่นกรองการทำ R2R การจัดทีมพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้ที่สนใจทำR2R การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะการทำ R2R การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมการขอเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และเงินรางวัลสำหรับการเผยแพร่ผลงาน
 
Moderator: Reena Tadee

August 19, 2020