สะท้อนภาพสถานการณ์ความฉลาดทางดิจิทัลของผู้สูงวัย ผู้เล่นหน้าใหม่ในโลกดิจิทัล

Seminar no. 1216
24 May 2023 Time 12.30 – 13.30 hrs.

Speaker: จุฬาลักษณ์ อิ่มแก้ว, ชานิภา เอี่ยมเจริญ, ปาริฉัตร นาครักษา, ขวัญฤทัย อมรดลใจ, นฤมล เหมะธุลิน และอภิชาติ แสงสว่าง

ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแต่ขณะเดียวกันก็แฝงด้วยอันตรายโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่พบสถิติการร้องเรียนปัญหาภัยคุกคามทางออนไลน์มากที่สุด ทำให้แหล่งสนับสนุนทางสังคมมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือ การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความฉลาดทางดิจิทัลและความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมการใช้ดิจิทัลกับระดับความฉลาดทางดิจิทัลในระดับพลเมืองดิจิทัลของผู้ที่มีอายุระหว่าง 50 – 69 ปี ในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามได้จำนวนทั้งหมด 238 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนในระดับน้อยเมื่อเทียบกับระดับสูง มีโอกาสที่ความฉลาดทางดิจิทัลในระดับพลเมืองผ่านเกณฑ์ลดลงร้อยละ 84.8 รวมถึงสภาพเศรษฐกิจครัวเรือน จำนวนอุปกรณ์และระยะเวลาถือครองที่มีอิทธิพลต่อความฉลาดทางดิจิทัลของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้พบร้อยละ 54.2 ของผู้สูงอายุมีคะแนนความฉลาดทางดิจิทัลไม่ผ่านเกณฑ์โดยด้านการจัดการความปลอดภัยในโลกดิจิทัลมีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด

ติดตามและรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook : https://fb.watch/lK8GvgLtwX/