การพัฒนามาตรการทางกฎหมายควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็ก

Seminar no. 1245
3 January 2024 Time 12.30 – 13.30 hrs.

Speaker: ศศิพร ตัชชนานุสรณ์ (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)

การพัฒนามาตรการทางกฎหมายควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็ก มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการการพัฒนามาตรการทางการกฎหมายควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็ก เป็นการวิจัยเอกสาร ศึกษาตามขั้นตอนการพัฒนานโยบายสาธารณะ ดังนี้ 1) การระบุปัญหา 2) การวิเคราะห์นโยบาย) 3) การร่างนโยบาย ผลการวิจัย พบว่า สถานการณ์เด็กอ้วน มีแนวโน้มสูงขึ้น ประเทศไทยยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่ม ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็ก ในต่างประเทศมีข้อมูลสนับสนุนประสิทธิภาพมาตรการทางกฎหมายดังกล่าว จึงนำมาเป็นข้อเสนอต่อประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาเด็กอ้วน กรมอนามัยได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาและจัดทำร่างกฎหมายตามขั้นตอนที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนด ผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะต่อการพัฒนากฎหมาย คือ การระบุปัญหา ควรรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เชื่อถือได้ การวิเคราะห์นโยบาย ควรทบทวนข้อจำกัดในการแก้ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน บทเรียนจากต่างประเทศ การร่างกฎหมายควรศึกษาขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด การสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจ การรับฟังความคิดเห็นเป็นกระบวนการสำคัญที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการร่างกฎหมาย

ติดตามย้อนหลังได้ที่: https://fb.watch/pY27x7c_0C/