สถานการณ์อาหาร HFSS ในท้องตลาด

Seminar no. 1225
19 July 2023 Time 12.30 – 13.30 hrs.

Speaker: ผศ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด

การเสวนาฯ ครั้งนี้เป็นการนำเสนอข้อค้นพบสำคัญของโครงการ “ประเมินประสิทธิผลการใช้เกณฑ์จำแนกอาหารในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพของคนไทย” ดำเนินการโดย สถาบันประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และสนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่ชี้ให้เห็นสถานการณ์คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ขายในท้องตลาดของประเทศไทย โดยประเมินผลิตภัณฑ์กว่า 12,000 รายการ ด้วยเกณฑ์ของประเทศไทยและขององค์กรระหว่างประเทศ โครงการฯ พบว่า กว่าร้อยละ 88 ของผลิตภัณฑ์ที่ศึกษา เป็นสินค้าที่มีปริมาณไขมัน โซเดียม และน้ำตาลสูงหรือเกินเกณฑ์เหมาะสม (high in saturated fat, sodium and sugar: HFSS) และพบเพียง 57 รายการที่ให้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพคนไทย ข้อค้นพบนี้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นอย่างเร่งด่วน ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งดำเนินการควบคุมอาหาร HFSS ที่มีอยู่ในท้องตลาด และขณะเดียวกัน ต้องเร่งส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ ให้มีสัดส่วนการขายในตลาดมากขึ้น เพื่อเพิ่มการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคไทย

Facebook Live: https://www.facebook.com/IPSRMahidolUniversity

ติดตามและรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook : https://fb.watch/m0aOiX3SDB/