อยากเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการสาธารณะทางการแพทย์ ผู้บริหารองค์กรควรให้ความสำคัญในเรื่องใด?

Seminar no. 1206
15 March 2023 Time 12.30 – 13.30 hrs.

Speaker: อ.ดร. บุรเทพ โชคธนานุกูล

ท่ามกลางความต้องการในระดับสูงของภาคประชาชนที่มีต่อการได้รับบริการสาธารณะทางการแพทย์ เกิดเป็นคำถามสำคัญให้กับผู้บริหารสถานพยาบาลว่า “แนวทางการพัฒนาบุคลากรลักษณะใด หรือการลงทุนพัฒนาบุคลากรในมิติใด” จึงจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานพยาบาลภาครัฐ ที่มีข้อจำกัด “ทั้งในด้านงบประมาณและด้านระยะเวลาในการพัฒนากำลังคน” สองสิ่งดังกล่าวถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าและจำเป็นต่อการใช้บริหารจัดการอย่างถูกวิธี โดยงานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาถึงอิทธิพลของประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะที่มีต่อปัจจัยพฤติกรรมองค์การ ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และผลสรุปจากงานวิจัยนี้สามารถเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาองค์กร และที่สำคัญคือการเป็นตัวแบบการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ภาครัฐ เพื่อให้เกิดการเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะทางการแพทย์

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/81495229348?pwd=ME5kUll2YjNFRmJuK3hEb1czTXNkQT09
Meeting ID: 814 9522 9348
Passcode: 686021

Facebook Live: https://www.facebook.com/IPSRMahidolUniversity