ชวนคิดชวนคุย: แผนระดับชาติของไทย ปักธงไวัตรงไหนให้คนไทยมีอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างยั่งยืน

Seminar no. 1204
22 February 2023 Time 12.30 – 13.30 hrs.

Speaker: อาจารย์ ดร.สรัญญา สุจริตพงศ์

เป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนน่าจะมีความเข้าใจว่าอาหารที่เรากินทุกวันส่งผลกับสุขภาพของเราอย่างมาก ตามคำกล่าวติดปากที่ว่า “You are what you eat.” แต่เชื่อหรือไม่ว่าอาหารที่เรากินไม่ได้ส่งผลเพียงแค่กับร่างกายเราเท่านั้น ยังสามารถส่งผลไปได้ไกลเกินกว่าเรื่องสุขภาพ ในมิติด้านความยั่งยืน ทั้งทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในขอบเขตพื้นที่ชุมชนใกล้ตัว หรือขยายขอบเขตส่งผลไปได้ไกลระดับประเทศ และระดับโลก เสวนาใต้ชายคาครั้งนี้จึงอยากชวนร่วมพูดคุยไปด้วยกันผ่านมุมมองของอาหารที่ทั้งดีต่อสุขภาพและมีความยั่งยืน โดยเริ่มจากการประเมินและตั้งคำถามถึงอาหารที่เรากินแต่ละวันว่าเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพและยั่งยืนหรือไม่ และขณะเดียวกันในระดับประเทศ ประเทศไทยมีแผนในระดับชาติมากมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารทั้งทางตรงและทางอ้อม ในมิติต่าง ๆ ด้านสุขภาพและความยั่งยืน เช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย เป็นต้น โดยผู้บรรยายจะได้นำเสนอถึงข้อค้นพบที่ได้จากการการวิเคราะห์แผนและยุทธศาสตร์ขาติเหล่านี้เพื่อประเมินการบรรลุเป้าหมายการมีอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างยั่งยืนในระดับประเทศโดยใช้กรอบคำนิยามและแนวทางหลักการที่แนะนำโดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติร่วมกับองค์การอนามัยโลก

Join ZOOM meeting
https://us02web.zoom.us/j/81495229348?pwd=ME5kUll2YjNFRmJuK3hEb1czTXNkQT09
Meeting ID: 814 9522 9348
Passcode: 686021

Facebook: https://www.facebook.com/IPSRMAHIDOLUNIVERSITY