Gay Community Online

Gay Community Online

Abstract

          การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม ของกลุ่มเกย์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและสลับซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับสังคมออนไลน์ และอุปกรณ์สื่อสารสมัยใหม่ ฉะนั้น การทำความรู้จักและเข้าใจรูปแบบการขยายตัวและแบบแผนวิถีชีวิตของประชากรกลุ่มนี้จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายที่นักวิชาการและนักปฏิบัติจะต้องเท่าทันและสามารถปรับตัวเพื่อการดำเนินการร่วมกันในระยะยาว
          จากประสบการณ์การวิจัยและพัฒนารูปแบบการรวมตัวของกลุ่มเกย์ในสังคมออนไลน์เพื่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีผ่าน “สโมสรจิตอาสาออนไลน์ GayBKKThailand” โดยการสนับสนุนของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน ได้ข้อค้นพบถึงวิธีการและเครื่องมือในการ “รู้จัก เข้าใจ” ชุมชนเกย์ออนไลน์ ในระดับที่เพียงพอต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  แต่ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวยังคงต้องการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทางวิชาการเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป

คณะผู้วิจัยหลัก :

  1. นพ.วิพุธ พูลเจริญ                กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย ( สวน.)
  2. นพ.สมชาย ศรีเปลี่ยนจันทร์     ผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน.)
  3. คุณอุบลรัตน์ ธนรุจิวงศ์          หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันทางพฤติกรรม กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
  4. คุณวนิดา ปาวรีย์                 นักวิชาการชำนาญการกลุ่มงานป้องกันทางพฤติกรรม กองควบคุม  โรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
  5. คุณพงษ์ศักดิ์ สกุลทักษิณ         นักวิจัย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน.)

September 28, 2016