โครงการจัดทำรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2565

โครงการจัดทำรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2565

Principal Investigator: Jongjit Rittirong
Researcher: Chalermpol Chamchan, Sutthida Chuanwan, Kanchana Thianlai, Suporn Jaratsit, Praewnapa Bannakorn
Duration: March 2023 – October 2023

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อนำเสนอข้อมูลสนับสนุนที่สามารถอ้างอิงในการตัดสินใจของผู้บริหารในการวางแผนและกำหนดนโยบายด้านผู้สูงอายุของภาครัฐ
  2. เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายให้กับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ใช้สำหรับตัดสินใจเพื่อวางแผนและนโยบายในระยะสั้นได้
  3. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้ บันทึกสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยสำคัญๆ สะสมไว้อย่างเป็นระบบสะท้อนพัฒนาการงานผู้สูงอายุไทย
  4. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ให้กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป นำไปใช้ประโยชน์ในการงาน การศึกษา และการดำเนินชีวิตอย่างเท่าทันสถานการณ์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. มีเอกสารสำหรับการศึกษา ค้นคว้า และอ้างอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้สูง อายุ สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถาบันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งผู้ที่สนใจโดยทั่วไป
  2. มีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ใช้สำหรับตัดสินใจเพื่อวางแผนและกำหนดนโยบายที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้น และระยะยาวได้
  3. มีแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้ บันทึกเหตุการณ์/สถานการณ์สำคัญๆ/พัฒนาการงานผู้สูงอายุไทย เผยแพร่ให้สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชนตลอดจนผู้สนใจทั่วไป นำไปใช้ประโยชน์ในการงาน การศึกษา และการดำเนินชีวิตอย่างเท่าทันสถานการณ์