Social Engagement of People with Disabilities via Volunteering in  Thailand

Social Engagement of People with Disabilities via Volunteering in Thailand

Principal Investigator: Nara Khamkhom
Duration: March 2024 – June 2024

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อศึกษาถึงภาพรวมของการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้พิการในประเทศไทยผ่านการทำงานจิตอาสา
  2. เพื่อศึกษาถึงสิ่งผลักดันเบื้องลึกหรือแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้พิการในประเทศไทยผ่านการทำงานจิตอาสา
  3. เพื่อค้นหาแนวทาง กระบวนการ และรูปแบบที่เหมาะสมในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้พิการในประเทศไทยผ่านการทำงานจิตอาสาสำหรับกิจกรรมโครงการในระยะต่อไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การมีส่วนร่วมทางสังคมผ่านการทำงานจิตอาสาของผู้พิการในประเทศไทยยังไม่ได้มีการศึกษาอย่างจริงจัง ทำให้ขาดองค์ความรู้ในการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้พิการ การศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นการปูพื้นฐานด้านวิชาการเพื่อนำไปพัฒนาศึกษาเพิ่มเติมและหาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมทาง สังคมของผู้พิการผ้านการทำงานจิตอาสาต่อไป