โครงการวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านอาหารและโภชนาการในประเทศไทย

โดยทีมวิจัย: ผศ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด, รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์,ผศ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์, อ.ดร.สพญ.สรัญญา สุจริตพงศ์, รศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา, อ.ดร.ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ