ประชากรไทยปี 2566 ครึ่งประเทศ อายุเกิน 40 ปี 2 เดือน ในยุคสังคมผู้สูงอายุ

ประชากรไทยปี 2566 กว่าครึ่งประเทศ มีอายุตั้งแต่ 40 ปี 2 เดือน จัดเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีค่าอายุมัธยฐานสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วโลก ที่มีค่าอายุมัธยฐานเพียง 30 ปี 5 เดือน

ศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล อธิบายว่า ตัวเลขอายุมัธยฐานเป็นตัวเลขอายุที่แบ่งประชากรออกเป็นสองส่วนเท่าๆ กัน โดยครึ่งหนึ่งของประชากรมีอายุน้อยกว่าอายุมัธยฐาน อีกครึ่งหนึ่งมีอายุมากกว่า

ตัวเลขอายุมัธยฐานนี้เป็นดัชนีสะท้อนว่าสังคมนั้นๆ เป็นสังคมวัยเยาว์ วัยกลาง หรือสูงอายุ สำหรับสังคมไทยที่อยู่ในเกณฑ์สังคมผู้สูงอายุนั้น เป็นเรื่องเกิดขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ความสำคัญจึงเป็นเรื่องการเตรียมพร้อมทั้งในระดับนโยบายและการวางแผนของหน่วยงานต่างๆ ในการรับมือกับสังคมผู้สูงวัยนับจากนี้

อ่านต่อได้ที่ ไทยรัฐออนไลน์ : https://www.thairath.co.th/lifestyle/lifestyle45plus/2709300