ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565 ประเภทบริหาร

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565 ประเภทบริหาร
ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง ดร. งามลมัย ผิวเหลือง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ รุุ่นที่ 7 และศิษย์เก่าหลักสูตรสังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม รุ่นที่ 10