แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี เกียรตินิยม ขันตี ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ สาขาระบบงานคอมพิวเตอร์ สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565