IN HOUSE SEMINAR (Special)

IN HOUSE SEMINAR (Special) จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการในหัวข้อ “The Russians abroad: “Russian Diaspora” or “Russian-speaking communities”? โดย  Professor Sergey V. Ryazantsev (Head, Centre for Social Demography and Economic Sociology  Institute of Social-Politic Research (ISPR) The Russian Academy of Sciences (RAS) Moscow, Russia) เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประเด็นทางด้านประชากรและสังคมซึ่งกัน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ