รูปแบบระบบสวัสดิการและนโยบายลดความยากจน: จากประสบการณ์สากลสู่ไทย

Abstract

งานวิจัยชิ้นนี้ต้องการขยายความเข้าใจต่อทางเลือกการพัฒนาระบบสวัสดิการของประเทศไทย เพื่อตอบสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยมีการใช้สวัสดิการแบบเจาะจงที่คนจนเพิ่มขึ้น จนนำมาซึ่งข้อถกเถียงถึงความเหมาะสมของแนวทางดังกล่าว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบกับทางเลือกอื่นเช่นการใช้สวัสดิการแบบถ้วนหน้า การตอบข้อถกเถียงนี้ทำผ่านการสำรวจประสบการณ์จริงในต่างประเทศด้วยวิธีวิจัยแบบกรณีศึกษาเปรียบเทียบ โดยเน้นการสำรวจไปที่ลักษณะการจัดวางและรูปแบบการใช้สวัสดิการแบบเจาะจงที่คนจนที่แตกต่างกันของประเทศกรณีศึกษา รวมไปถึงค้นคว้าถึงเหตุปัจจัยในความแตกต่าง และนัยต่อความเหลื่อมล้ำของความแตกต่างกันนี้

Moderator: Lect. Dr. Napaphat Satchanawakul

Facebook Live : IPSRMAHIDOLUNIVERSITY
FB Live: https://www.facebook.com/255818394487885/videos/3761557300606882

March 24, 2021