พฤติกรรมการฆ่าตัวตายของวัยรุ่น : ภาพสะท้อนของปัญหาหนึ่งในสังคมสูงวัย

พฤติกรรมการฆ่าตัวตายของวัยรุ่น : ภาพสะท้อนของปัญหาหนึ่งในสังคมสูงวัย

Abstract

การฆ่าตัวตายในวัยรุ่น ถือเป็นความรุนแรงที่กระทำต่อตัวเอง และเป็นปัญหาการทำร้ายตนเองที่สำคัญ จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจ Global School – Based Student Health Survey ในปี 2008 และ 2015 ที่ดำเนินการโดย WHO และ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ชี้ให้เห็นรูปแบบที่หลากหลายและแนวโน้มที่เปลี่ยนไปของพฤติกรรรมการฆ่าตัวตายของวัยรุ่นไทยอายุ 10 – 19 ปี ที่มีตั้งแต่ความคิดฆ่าตัวตาย (Considered suicide) การวางแผนฆ่าตัวตาย (Made a suicide plan ) และความพยายามฆ่าตัวตาย (Attempted suicide) และมีความแตกต่างกันตามคุณลักษณะทางประชากรและสังคม
 
สถานการณ์การฆ่าตัวตายในวัยรุ่นจึงเป็นหนึ่งในภาพสะท้อนปัญหาที่กำลังคุกคามคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในสังคมสูงวัยที่หลากหลายกลุ่มวัยต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว คณะผู้ศึกษาจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การศึกษาชิ้นนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อนำไปสู่การวางแผนการป้องกันและดูแลช่วยเหลือแก่กลุ่มประชากรวัยรุ่นต่อไปอย่างจริงจังและเป็นระบบ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการแลกเปลี่ยนมุมมองจากผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ และ ผู้ปฏิบัติการจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ด้วย

August 14, 2019 Time: 12.30-13.30 hrs. Room: 109 Srabua