ผลกระทบของผู้สูงอายุต่างชาติต่อระบบสุขภาพของประเทศไทย

Abstract

การย้ายถิ่นของชาวตะวันตกมายังประเทศไทยอาจไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่ แต่เป็นปราฏการณ์ที่มีความสำคัญและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่สำคัญของผู้ย้ายถิ่นชาวตะวันตก ซึ่งโดยมากมาจากทวีปยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า แม้ที่ผ่านมาจะมีการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์ดังกล่าว แต่งานวิจัยส่วนใหญ่มุ่งความสนใจไปที่แรงจูงใจประสบการณ์ในการย้ายถิ่น และประเด็นด้านเพศภาวะ ในขณะที่ผลกระทบของผู้ย้ายถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญยังไม่ได้ถูกพูดถึงมากนัก เนื่องจากผู้ย้ายถิ่นชาวตะวันตกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ จึงอาจส่งผลให้ความต้องการด้านการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพระยะยาวเพิ่มสูงขึ้น และอาจส่งผลต่อระบบบริการสุขภาพของไทยโดยรวม เพราะในปัจจุบันประเทศไทยเองนั้นก็กำลังประสบสภาวะที่ต้องรับมือการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุในประเทศ ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาผลกระทบของผู้ย้ายถิ่นชาวตะวันตกต่อการกระจายทรัพยากรด้านสุขภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุชาวตะวันตกในเมืองพัทยา ผ่านมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชาวไทย อันได้แก่ คนท้องถิ่น และผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน
 
Moderator: อ.ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ
 
Please join via Zoom
 
Facebook : IPSRMAHIDOLUNIVERSITY
FB Live: https://www.facebook.com/IPSRMAHIDOLUNIVERSITY/
 
ขวัญชนก ใจซื่อกุล

September 9, 2020