ทัศนคติของพ่อแม่ต่อลูกที่มีความหลากหลายทางเพศ : ข้อค้นพบจากงานวิจัยและแนวทางการต่อยอดงานวิจัย

ทัศนคติของพ่อแม่ต่อลูกที่มีความหลากหลายทางเพศ : ข้อค้นพบจากงานวิจัยและแนวทางการต่อยอดงานวิจัย

Abstract

ผู้วิจัยต้องการนำเสนอผลการศึกษาและหารือแนวทางในการต่อยอดการศึกษานี้ต่อไปในอนาคต  “การศึกษาความแตกต่างและทัศนคติของพ่อแม่และผู้ปกครองต่อเพศภาวะของบุตรหลาน” เป็นงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิวิจัยประชากรและสังคม ทำการศึกษาด้วยวิธีศึกษาแบบผสมผสานด้วยวิธีเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการศึกษาเชิงปริมาณทำการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างพ่อแม่และผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอายุระหว่าง 13 – 15 ปี ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ พบว่า ร้อยละ 20.3 มีความกังวลใจว่าลูก หลาน หรือเด็กที่ดูแลอาจจะมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน และร้อยละ 48.8 รู้สึกผิดและล้มเหลวมากในฐานะพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ถ้ารู้ว่าลูกหลานหรือเด็กในการดูแลอาจมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน และ มากกว่าร้อยละ 64.2 ของพ่อแม่และผู้ปกครองมีทัศนคติที่ไม่ยอมรับคนรักเพศเดียวกัน และร้อยละ 53.6 ไม่ยอมรับการมีเพศภาวะรักเพศเดียวกันของบุตรหลาน ขณะที่การศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball) เพื่อให้ได้พ่อแม่หรือผู้ปกครองที่มีลูกหลานอายุ 13-15 ปี ที่อาจมีลักษณะเพศภาวะที่แตกต่างหลากหลาย จำนวน 8 คน พบว่า มีเพียง 2 คนเท่านั้นที่รับรู้เพศวิถีที่แตกต่างหลากหลายของลูกหลานและสามารถยอมรับได้ ในขณะที่คนอื่นๆ ให้ความเห็นว่า ต้องยอมรับแบบที่เรียกว่า ยอมทนกับสิ่งที่ลูกหลานเป็น ไม่ได้เป็นการยอมรับแบบเต็มใจ
 
Moderator: อาจารย์ ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ

Aug 7, 2019 Time: 12:30 – 13:30 hrs. Room Srabua (109)