ครอบครัวเปราะบาง ความเหลื่อมล้ำทางสังคม สุขภาวะทางเพศของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย

ครอบครัวเปราะบาง ความเหลื่อมล้ำทางสังคม สุขภาวะทางเพศของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย

Abstract

          การพลิกโฉมโครงสร้างครอบครัว ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ในขณะที่สังคมไทยยังต้องเผชิญกับวงจรปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม จึงส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อความเปราะบางของ “ครอบครัว” หลากหลายงานวิจัยชี้ชัดว่าครอบครัวเปราะบางนำไปสู่ “ปัญหาเชิงพฤติกรรม” โดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเด็กและเยาวชน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาวะทางเพศ เช่น การตั้งครรภ์ที่ไม่ตั้งใจ การทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย ความรุนแรงทางเพศ การติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จึงนำมาสู่ความสนใจศึกษาปรากฎการณ์และความเชื่อมโยงของครอบครัวเปราะบาง ความเหลื่อมล้ำทางสังคม สุขภาวะทางเพศของเด็กและเยาวชนในบริบทประเทศไทย เพื่อนำมาสู่การพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่มุ่งการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาวะทางเพศของเด็กและเยาวชนที่ตรงจุดต่อไป
 
          ทั้งนี้ประเด็นดังกล่าวยังต้องการการแลกเปลี่ยนทางวิชาการอีกเป็นจำนวนมาก จึงใคร่ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย หรือทุกท่านที่มีความสนใจในประเด็นนี้ ให้ความเห็นต่อสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาไปสู่หัวข้อการวิจัยที่ชัดเจนต่อไป
 
Moderator: นายคมกฤช ตะเพียนทอง 

March 11, 2020 Time: 12:30-13:30 hrs. at 109 Sabua Room, 1st Floor