การวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์ และเป็นมิตร

การวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์ และเป็นมิตร

Abstract

เสวนาวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์และเป็นมิตร นำโดยองค์อรรถาธิบาย โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ ซึ่งมีผลงาน บทความในวารสารระดับนานาชาติ มากกว่า 1100 เรื่อง หนังสือและตำราในระดับนานาชาติมากกว่า 150 เล่ม การนำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติมากกว่า 100 เรื่อง บรรณาธิการวารสารในระดับนานาชาติมากกว่า 50 เล่ม นอกจากนี้ยังมีผู้ร่วมเสวนา คือ นายสุริยา คลังฤทธิ์ นางสาวภัสสร มิ่งไธสง นางสาววนิดา สุขกุล และนางนงนุช จินดารัตนาภรณ์ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ ในการเสวนาครั้งนี้จะเป็นการพูดคุย แลกเปลี่ยน ประสบการณ์การนำเสนอผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะในเอเชีย อเมริกา และทั่วโลก ซึ่งจะนำเสนอวิธีการวิพากษ์ที่สร้างสรรค์ และเป็นมิตร จากประสบการณ์ของผู้ร่วมเสวนาเอง พร้อมทั้งยังแลกเปลี่ยนเรื่องเล่าถึงการไปประขุมวิชาการในประเทศต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองทั้งด้านการเตรียมตัวนำเสนอผลงานวิชากร การไปนำเสนอผลงานวิชาการ และการเป็นผู้วิพากษ์ที่สร้างสรรค์และเป็นมิตร ถือเป็นประโยชน์ในการสร้างสังคมวิชาการที่ดีต่อไป

September 25, 2019 Time: 11:30-12:30 hrs at 109 Room, 1st Floor