โครงการ สถานการณ์และแนวโน้มสภาพการทำงานของผู้สูงอายุไทย: การวิเคราะห์จากข้อมูลการสำรวจระดับประเทศ

โครงการ สถานการณ์และแนวโน้มสภาพการทำงานของผู้สูงอายุไทย: การวิเคราะห์จากข้อมูลการสำรวจระดับประเทศ

Project Period: August 2019 – March 2020
Project Status: กำลังดำเนินการ
Principal Investigator: Chalermpol Chamchan

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสภาพการทำงานของผู้สูงอายุไทย จากข้อมูลการสำรวจระดับประเทศ ปี 2547-2561 โดยจำแนกตามกลุ่มอายุ และคุณลักษณะทั่วไปของผู้สูงอายุ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา พื้นที่อยู๋อาศัย(ภูมิภาคและความเป็นเมือง) และปัจจัยครอบครัว
  2. เพื่อนำเสนอข้อมูลสภาพการทำงานของผู้สูงอายุไทย ด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ โดยแสดงเป็นภูมิภาค และ จังหวัดในรูปแบบแผนที่ภูมิศาสตร์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ฐานข้อมูล การนำเสนอในรูปแบบแผนที่ภูมิศาสตร์ และรายงานวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มสภาพการทำงานของผู้สูงอายุไทย จากการศึกษานี้ หน่วยงานนโยบายและที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมการทำงานและมีงานทำของผู้สูงอายุสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อเข้าใจสถานการณ์การทำงานของผู้สูงอายุไทยในช้วงที่ผ่านมาและในปัจจุบัน รวมถึง ใช้เป็นข้อมูลเพื่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินนโยบายและมาตรการในการขยายอายุการทำงาน ส่งเสริมการทำงาน หรือการมีงานทำของผู้สูงอายุไทย ในอนาคตได้