โครงการ การศึกษาดัชนีชี้วัดกลางตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2565-2574)

โครงการ การศึกษาดัชนีชี้วัดกลางตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2565-2574)

หัวหน้าโครงการ: เฉลิมพล แจ่มจันทร์
ระยะเวลา: กันยายน 2564 – สิงหาคม 2565