โครงการจ้างเป็นที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญรูปแบบเครือข่ายการทำงานของอาสาสมัครที่มีผลงานในระดับสูงในกลุ่มประชากรผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด  (PWID) โครงการ STAR 2021-23

โครงการจ้างเป็นที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญรูปแบบเครือข่ายการทำงานของอาสาสมัครที่มีผลงานในระดับสูงในกลุ่มประชากรผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด (PWID) โครงการ STAR 2021-23

Principal Investigator: Dusita Phuengsamran

Project Period: June – December 2022

วัตถุประสงค์

  1. วิเคราะห์รูปแบบเครือข่ายกลุ่มสมาชิกของอาสาสมัครเข้าถึงผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีดโครงการ STAR
  2. จัดทำแนวทางการพัฒนาอาสาสมัครในการขยายเครือข่ายกลุ่มเพื่อนสมาชิก
  3. เสนอแนวทางการจัดเก็บข้อมูลแสดงลักษณะเครือข่ายสมาชิกของอาสาสมัคร

ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ

  1. รายงานผลการวิเคราะห์รูปแบบเครือข่ายสมาขิกและการขยายเครือข่ายกลุ่มเพื่อนของอาสาสมัครที่เข้าถึง ผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีดโครงการ STAR
  2. แนวทางการพัฒนาการทำงานอาสาสมัครในการขยายเครือข่ายการเข้าถึงสมาชิก
  3. ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดเก็บข้อมูลของอาสาสมัครให้สามารถแสดงผลลักษณะเครือข่ายสมาชิกที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของตน