โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง

โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง

Principal Investigator: Rossarin Gray
Researcher: Kanchana Tangchonlatip, Umaporn Pattaravanich, Pimolpan Nitnara

Project Period: June – September 2022

วัตถุประสงค์

  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับพัฒนาตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งและแนวทางการสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว