Thai Health Report 2023-2025

Thai Health Report 2023-2025

Principal Investigator: Chalermpol Chamchan

Project Period: November 2022 – October 2025

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อจัดทำรายงานสุขภาพคนไทยประจำปี ที่นำเสนอข้อมูลและประเด็นด้านสุขภาพที่สำคัญของประเทศไทยในทุกมิติ ท้ังสุขภาพกาย ใจ สังคม และปัญญา
  2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพในรายงานสุขภาพคนไทยในรูปแบบต่างๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้อ่านในวงกว้าง รวมถึงผู้กำหนดนโยบายในประเด็นที่สำคัญ เพื่อสร้างความตระหนักในประเด็น ปัญหาสุขภาพที่สำคัญ รวมทั้งสนับสนุนการทำให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบาย

ผลผลิตของโครงการ

  1. รายงานสุขภาพคนไทย มีข้อมูล เนื้อหา และประเด็นสุขภาพที่สำคัญทุก มิติ ทั้ง ทางกาย จิต สังคมและปัญญา ที่ส มารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการอ้างอิงสถานการณ์ทางสุขภาพที่เป็นปัจจุบัน มีความน่า เชื่อถือ และสามารถนำใช้ในการกำหนดประเด็นปัญหาและหัวข้อในการศึกษาวิจัยได้
  2. จัดพิมพ์รายงานสุขภาพคนไทย แจกจ่ายเล่มรายงาน และเผยแพร่ เนื้อหารายงานฉบับ e-book ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่ายของ สสส. และนักวิชาการ ท้ังในและต่างประเทศ เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลความรู้ และเหตุการณ์ด้านสุขภาพที่สำคัญของสังคมไทยในแต่ละปี นำไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา การอ้างอิงทางวิชาการ การวิจัย รวมถึงการวางแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดนโยบาย และขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่
  3. เกิดการสื่อสารข้อมูลองค์ความรู้ด้านสุขภาพจากรายงานสุขภาพคนไทย ได้แก่ บทความส้ัน คลิปวิดีโอ และเอกสารสรุปเชิงนโยบาย ซึ่งมีการเผยแพร่ไปยังช่องทางต่างๆ ได้แก่ บทความสั้น และคลิปวิดีโอ สำหรับผู้อ่านและประชาชนท่ัวไป โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่และผู้ใช้ลื่อสังคมออนไลน์ เอกสารสรุปเชิงนโยบาย สำหรับหน่วยงานผู้กำหนดนโยบาย ทำให้กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์ ท้ังในด้านการสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพ การสร้างความตระหนัก ความเข้าใจต่อสถานการณ์และประเด็นทางสุขภาพที่เป็นความท้าทายของสังคมไทย รวมถึง ทิศทางนโยบายที่มีความสำคัญต่อการจัดการปัญหาสุขภาพท้ังในระดับ ปัจเจกและสังคมส่ว นรวม