โครงการการทบทวนและวิเคราะห์นโยบายรัฐด้านการจัดการที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุในประเทศไทย

โครงการการทบทวนและวิเคราะห์นโยบายรัฐด้านการจัดการที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุในประเทศไทย

Project Period: October 2019 – July 2020
Project Status: กำลังดำเนินการ
Principal Investigator: Sirinya Phulkerd

วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนฌยบายรัฐด้านการจัดการที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีการำเนินการอยู่ในประเทศไทย
 2. เพื่อระบุผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักกับนโยบายรัฐด้านการจัดการที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุในประเทศไทย และศึกษาการรับรู้และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการดำเนินนโยบายของรัฐ
 3. เพื่อรวบรวมข้อมูล good practices เกี่ยวกับนโยบายการจัดการที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ที่ดำเนินการในต่างประเทศ
 4. เพื่อวิเคราะห์นโยบายการจัดการที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุของไทย รวมเนื้อหา บริบท และกระบวนการดำเนินนโยบาย โดยใช้ข้อมูลในวัตถุประสงค์ที่ 1-3 มาประกอบการวิเคราะห์ เพื่อชี้ให้เห็นช่องว่างและโอกาสทางนโยบายของประเทศไทย
 5. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อปรับปรุงนโยบายการจัดการที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุไทย ที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพของผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับนฌยบายรัฐด้านการจัดการที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีการำเนินการอยู่ในประเทศไทย
 2. มีส่วนเกี่ยวข้องหลักกับนโยบายรัฐด้านการจัดการที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุในประเทศไทย และศึกษาการรับรู้และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการดำเนินนโยบายของรัฐ
 3. ข้อมูล good practices เกี่ยวกับนโยบายการจัดการที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ที่ดำเนินการในต่างประเทศ
 4. นโยบายการจัดการที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุของไทย รวมเนื้อหา บริบท และกระบวนการดำเนินนโยบาย โดยใช้ข้อมูลในวัตถุประสงค์ที่ 1-3 มาประกอบการวิเคราะห์ เพื่อชี้ให้เห็นช่องว่างและโอกาสทางนโยบายของประเทศไทย
 5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อปรับปรุงนโยบายการจัดการที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุไทย ที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพของผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น

ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ

 1. การเติมเต็มช่องว่างทางความรู้ด้านนโยบายรัฐเพื่อจัดการที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุในประเทศไทย
 2. การพัฒนาหรือปรับปรุงนโยบายรัฐ เพื่อจัดการที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น