สำรวจติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวกับเอซไอวี ในกลุ่มผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด โดยวิธีสุ่มแบบเครือข่าย (RDS) ระยะที่ 1

สำรวจติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวกับเอซไอวี ในกลุ่มผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด โดยวิธีสุ่มแบบเครือข่าย (RDS) ระยะที่ 1

Project Period: December 2017 – February 2018
Project Status: กำลังดำเนินการ
Principal Investigator: Dusita Phuengsamran


Researcher: Niphon Darawuttimaprakorn, Apinun  Aramrattana, Manop Kanato, Poonrut Leyatikul , Kanittha Thaikla, Muhammadfahmee Talib, Preechaya Nakfon, Charuwan Charupum


วัตถุประสงค์: