รายงานวิจัยฉบับภาษาไทย “การติดตามผู้ย้ายถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” การย้ายถิ่นเป็นการเพิ่มรายได้หรือเพิ่มความเครียดให้กับครอบครัวชนบท

รายงานวิจัยฉบับภาษาไทย “การติดตามผู้ย้ายถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” การย้ายถิ่นเป็นการเพิ่มรายได้หรือเพิ่มความเครียดให้กับครอบครัวชนบท

ผู้แต่ง: Kerry Richter, Philip Guest, วาทินี บุญชะลักษี, นิตยา  พิริยะธรรมวงศ์, Nimfa B. Ogena
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2540
บรรณาธิการ:
ISBN:
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
รายงานวิจัยฉบับภาษาไทย "การติดตามผู้ย้ายถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" การย้ายถิ่นเป็นการเพิ่มรายได้หรือเพิ่มความเครียดให้กับครอบครัวชนบท
1 March 2022 2.70 MB Download 4 time