ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินสุขภาพด้วยตนเองของผู้สูงอายุในประเทศไทย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินสุขภาพด้วยตนเองของผู้สูงอายุในประเทศไทย

สิทธิชาติ สมตา, ศุทธิดา ชวนวัน, ปิยวัฒน์ เกตุวงศา
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 15 ฉบับที่ 29 (2023): มกราคม-มิถุนายน 2566