ความคิดเห็นและความพึงพอใจของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ต่อระบบการบริหารจัดการและระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยชีวิต

ความคิดเห็นและความพึงพอใจของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ต่อระบบการบริหารจัดการและระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยชีวิต

Author(s): Parnnachat Tipsuk, Chanhathai (Orathai) Ard-am, Rungthong  Kramanon, Suriyaporn Chancharoen
Language: Thai
Year of Publication: 2019
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN: 978-616-443-254-3
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ต่อระบบการบริหารจัดการและระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยชีวิต
1 March 2022 1.59 MB Download 1 time