การวิเคราะห์ปัญหาของโครงการที่ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

การวิเคราะห์ปัญหาของโครงการที่ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

Author(s): Duangwilai Thaitae
Publisher Name: วารสารการจัดการและพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
Published Year: 2021

วารสารการจัดการและพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม Volumn. 1 Issue. 1 Page. 21-31

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: