การพัฒนาแผนการประเมินผลกระทบระดับแผนงาน/โครงการย่อย

การพัฒนาแผนการประเมินผลกระทบระดับแผนงาน/โครงการย่อย

Project Period: April 2021 – November 2022
Project Status: กำลังดำเนินการ
Principal Investigator: Manasigan Kanchanachitra

วัตถุประสงค์:

  • บทวนและวิเคราะห์องค์ประกอบในการประเมินและพัฒนารายโครงการ/แผนงานที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อนำมาสู่การพัฒนากรอบแนวคิดและเครื่องมือ ในการประเมินและพัฒนารายโครงการ/แผนงานโครงการของ สสส.ในอนาคต เพื่อช่วยให้ สสส.สามารถประเมินผลการดำเนินรายโครงการ/แผนงานได้อย่างเป็นระบบ บนหลักฐานเชิงประจักษ์และนำไปสู่การขยายผลโครงการ/แผนงานให้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อไป