การพัฒนากลไกติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังสื่อโฆษณาอาหาร

การพัฒนากลไกติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังสื่อโฆษณาอาหาร

Project Period: April 2021 – November 2022
Project Status: กำลังดำเนินการ
Principal Investigator: Nongnuch Jindarattanaporn

วัตถุประสงค์:

  • เป็นการศึกษาเพื่อทบทวนและวิเคราะห์ตัวชี้วัด ที่มีอยู่ในการติดตามการตลาดที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่มทางสื่อต่างๆ สำหรับเด็กและเยาวชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของการนำตัวชี้วัดมาปรับใช้กับประเทศไทย และศึกษานำร่องโดยใช้ตัวชี้วัดที่พัฒนา มาติดตามการตลาดอาหารและเครื่องดื่มทางสื่อต่างๆ ทั้งในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มที่ดีและไม่ดีต่อสุขภาพ เพื่อเสนอแนะตัวชี้วัดในการติดตามการตลาดอาหารและเครื่องดื่มทางสื่อต่างๆ ทั้งในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะลม และไม่เหมาะสมต่อสุขภาพ