‘ยุทธศาสตร์’ ก็มีแล้ว ‘อาหารดี-ยั่งยืน’ ไทย ‘ทำได้ถึงไหน??’

“เพราะอาหารไม่ได้มีแค่เรื่องของการกิน หรือเรื่องของสุขภาพเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวโยงไปถึงมิติอื่น ๆ อาทิ ทางสังคม ทางวัฒนธรรม รวมถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย…”

อ.ดร.สรัญญา สุจริตพงศ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล สะท้อนมุมมองที่มีต่อเรื่อง “อาหารที่ดีของคนไทย” ในเวทีเสวนาใต้ชายคาประชากร หัวข้อ “แผนระดับชาติของไทยปักธงไว้ตรงไหนให้คนไทยมีอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างยั่งยืน” เมื่อช่วงปลายเดือน ก.พ. 2566 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีแผนระดับชาติมากมายที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อมในมิติต่าง ๆ แต่ปัญหาก็คือ เมื่อวิเคราะห์และพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ชาติของไทย พบว่าไทยยังไม่มีเป้าหมายชัดเจนที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายในการทำให้คนไทยสามารถเข้าถึงอาหารที่ดีได้อย่างยั่งยืน!!

เผยแพร่เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566
สามารถติดตามต่อได้ที่ เดลินิวส์ ออนไลน์: https://www.dailynews.co.th/articles/2102135/