ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีแก่ นายศิริพงศ์ สวัสดิ์สันติสุข และ นายถิรวัฒน์ วรรณพฤกษ์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (รุ่นที่ 44) จำนวน 2 คน ได้รับทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ ประจำปีการศึกษา 2564